V8 cờ chớp A2 2017: Trần Văn Ninh ( Đà Nẵng ) vs Lại Lý Huynh ( Bình Dương )

Theo nguồn tin Chess Thanglongkydao.com trên trang mạng của youtube.com Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.