Da Nang APEC Viet Nam 2017 Official Trailer

Theo nguồn tin Tourism Danang trên trang mạng của youtube.com Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

APEC Economic Leaders’ Week: Media Registration Open

Theo nguồn tin trên trang mạng của Da Nang, Viet Nam 12 September 2017 Issued by the APEC Secretariat Media registration is open for the 2017 APEC Economic Leaders’ Week on 6-11 November in Da Nang, to be chaired by Viet Nam President Tran Dai Quang. INTRODUCTION Leaders’ Week will bring together the Leaders, Ministers…