Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Calgary và Tàu hậu cần MV Hải quân Hoàng gia Canada thăm Đà Nẵng


SOURCE: Canadian Armed ForcesNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.