Thu. Sep 28th, 2023


Source: donghuongquangda.org
H?I ??NG H??NG QU?NG NAM – ?À N?NG NAM CALIFORNIA, USA
P.O. Box 2202, Westminster, CA 92684
Website: donghuongquangda.org, Email: donghuongquangda@gmail.com

TH? M?I
Tham d? H?i Lu?n: HOÀNG SA, 40 N?M NHÌN L?I

Kính g?i:

– Quý v? lãnh ??o tinh th?n và tín h?u các Tôn giáo
– Quý Chính ??ng, H?i ?oàn và các ?oàn Th? ??u tranh
– Quý H?i ??ng ??i Di?n C?ng ??ng, Quý v? Nhân S?
– Quý C? Quan Truy?n Thanh, Truy?n Hình và Báo Chí
– Quý ??ng H??ng cùng các B?n Tr?

Nh?m m?c ?ích vinh danh tinh th?n ái qu?c cao ??, s? hy sinh can tr??ng c?a các chi?n s? H?i Quân VNCH trong tr?n H?i Chi?n Hoàng Sa n?m 1974 ??ng th?i c?ng ?? xác ??nh tr??c công lu?n Qu?c T?: Hoàng Sa, Tr??ng Sa là c?a Vi?t Nam. Qua ?ó, toàn dân VN qu??t tâm ch?ng gi?c Tàu xâm l??c, ??u tranh giành l?i Hoàng, Tr??ng Sa. H?i ??ng H??ng Qu?ng Nam ?à N?ng trân tr?ng kính m?i Quý v? dành th?i gi? quý báu ??n tham d? và góp ý vào bu?i H?i Lu?n v?i ?? tài:

Hoàng Sa, 40 N?m Nhìn L?i s? ???c t? ch?c vào lúc:

1 gi? chi?u Th? B?y ngày 18 tháng 01 n?m 2014
t?i: H?i Tr??ng ?ài Truy?n Hình VHN
16055 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708 (góc Brookhurst & Edinger)

Di?n gi? chính: Giáo S? Tr?n Gia Ph?ng. L?ng trong ch??ng trình là các ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c cùng v?i ph?n tri?n lãm H? T?ng H?m HQ10 Nh?t T?o do H?i Quân Trung Úy Nguy?n Ng?c B?ch th?c hi?n. Ch??ng trình H?i Lu?n s? ???c VHN TiVi tr?c ti?p truy?n hình ??n 50 Ti?u bang Hoa K?, Canada và Úc Châu.

S? tham d? ?ông ??o c?a quý v? s? th? hi?n lòng ng??ng m?, ni?m ti?c th??ng ??i v?i C? H?i Quân Trung Tá
Ng?y V?n Thà và 73 t? s? ?ã hy sinh trong Cu?c Chi?n Hoàng Sa, h? là t?m g??ng ng?i sáng c?a bao ng??i dân Vi?t ?ang d?n thân ??u tranh gi?i th? ch? ?? C?ng S?n VN ?? ?em l?i t? do, dân ch? và b?o v? s? toàn v?n lãnh th? cho T? Qu?c VN ??ng th?i là ni?m vinh h?nh ??i v?i H?i ??ng H??ng Qu?ng Nam ?à N?ng.

Hình ?nh

?i?n tho?i liên l?c:

Phan Thanh Th?ng: 714-588-5903, ?oàn Ng?c ?a: 714-747-1567, Nguy?n V?n M?: 714-454-5718
Bùi Nh? H?i: 714-553-6015, Tr?n ?ình ??nh: 714-724-7387, Tr??ng Công L?p: 714-363-7378
Nguy?n Hoàng Di?u: 714-315-0054, Hu?nh Tu?n: 714-757-7536, Tr?n Qu?c D?ng: 562-673-5489
Hoàng T?n K?: 714-357-8877, Hu?nh Ph??c: 909-917-6530, Nguy?n V?n Hùng: 714-316-8891

http://donghuongquangda.org/thumoi_hoangsa2014.htmlBy adminDN

Leave a Reply