Thu. Sep 28th, 2023


Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a C?ng Thông tin ?i?n t? thành ph? ?à N?ng

Ngày 7-1, Ông Phùng T?n Vi?t, Phó Ch? t?ch thành ph? ?à N?ng ch? trì bu?i h?p nghe báo cáo công tác chu?n b? t? ch?c H?i ch? Xuân TP ?à N?ng 2014. Ông H?a T? Anh, Giám ??c Trung tâm Thông tin Xúc ti?n Th??ng m?i ?à N?ng cho bi?t, H?i ch? Xuân n?m nay s? di?n ra t? ngày 16 ??n 22-1-2014 (nh?m ngày 16 ??n 22 tháng Ch?p n?m Quý T?).

Tính ??n ngày 6-1, ?ã có 150 doanh nghi?p trong và ngoài n??c ghi danh tham gia v?i 320 gian hàng. Trong ?ó bao g?m 90 gian hàng c?a các doanh nghi?p ?à N?ng; 55 gian hàng c?a doanh nghi?p các t?nh, thành ph?; 4 gian hàng c?a doanh nghi?p các t?nh Khon Kean và Ubon (Thái Lan), và 1 gian hàng c?a doanh nghi?p Campuchia.

Các s?n ph?m ??ng ký tham gia H?i ch? g?m th?c ph?m, hoá m? ph?m, ?i?n gia d?ng, th? công m? ngh?, s?n ph?m làng ngh?, quà t?ng l?u ni?m… ph?c v? nhu c?u mua s?m T?t Nguyên ?án Giáp Ng? c?a ng??i dân thành ph?. ??c bi?t, các doanh nghi?p n?m trong Ch??ng trình s?n xu?t s?n ph?m l?u ni?m quà t?ng và các H?p tác xã thu?c Liên minh HTX thành ph? c?ng tham gia 10 gian hàng và các gian hàng này ??u ???c h? tr? 50% chi phí thuê gian hàng theo chính sách ?u ?ãi c?a thành ph?.

H?i ch? m? c?a mi?n phí t? gi? sáng ??n 5 gi? chi?u cho ng??i dân vào mua s?m, ch? bán vé vào c?a t? 5 gi? chi?u ??n 9 gi? r??i t?i (mi?n phí cho tr? em) t?i Trung tâm H?i ch? Tri?n lãm ?à N?ng s? 9 ???ng Cách m?ng Tháng 8. Khách tham quan h?i ch? s? ???c th??ng th?c ch??ng trình v?n ngh? h?ng ?êm v?i s? tham gia bi?u di?n luân phiên c?a các ngôi sao, ca s? n?i ti?ng ??n t? Sài Gòn nh? Cao Thái S?n, H? Quang Hi?u, Kh?i My, Nam C??ng, Miu Lê, Ông Cao Th?ng, ?ông Nhi cùng các nhóm hài k?ch khác.

QU?NH ?AN

http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=53338286By adminDN

Leave a Reply