Fri. Jun 9th, 2023

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a danangtourism.gov.vn(02/07/2014)

Cu?c thi Marathon Qu?c T? ?à N?ng, thành viên chính th?c th? 97 c?a AIMS (Hi?p h?i Marathon qu?c t?) ???c t? ch?c l?n 2 vào ngày 31/08/2014 t?i thành ph? ?à N?ng. Cu?c thi d? ki?n thu hút s? tham gia c?a h?n 4.500 v?n ??ng viên qu?c t? và các v?n ??ng viên t? kh?p các t?nh, thành c?a Vi?t Nam.

http://www.rundanang.com/vi

Marathon qu?c t? ?à N?ng là cu?c thi ch?y marathon chuyên nghi?p ??u tiên ? Vi?t Nam v?i ???ng ch?y ???c ?o và c?p gi?y ch?ng nh?n c?a AAF – AIMS (Hi?p h?i Th? d?c Qu?c t? và Hi?p h?i Marathon qu?c t?). Cu?c thi ???c t? ch?c ? 3 n?i dung: marathon 42,195km; bán marathon 21,0975km; ch?y và ?i b? phong trào 5 km.

Thành tích c?a m?i v?n ??ng viên s? ???c ?o b?ng h? th?ng c?m ?ng, chip cài ??t s?n trong b?ng s? c?a m?i v?n ??ng viên. Thành tích ch?y này s? ???c công nh?n trên t?t c? các cu?c thi l?n trên th? gi?i. Bên c?nh ?ó, các v?n ??ng viên còn ???c dùng thành tích này ?? tham gia các cu?c ?ua trên kh?p th? gi?i.

http://www.rundanang.com/vi

Ti?p n?i thành công c?a mùa ??u tiên, cu?c thi n?m nay ???c t? ch?c v?i quy mô l?n h?n, h?a h?n s? ?em l?i m?t lu?ng gió h?i nh?p m?nh m? và sâu r?ng cho làng th? thao n??c nhà. S? ki?n do thành ph? ?à N?ng, ph?i h?p t? ch?c cùng công ty World Marathon Tours và công ty Pulse Active t? ch?c, v?i mong mu?n ??a Vi?t Nam nâng t?m cao h?n qua nh?ng cu?c thi ??ng c?p trên th? gi?i.

V?i l?n t? ch?c th? hai này, cu?c thi ch?y Marathon Qu?c T? ?à N?ng ?ã chính th?c tr? thành thành viên th? 97 c?a t? ch?c AIMS (Hi?p h?i Marathon qu?c t?). Gi?i ch?y ???c n?m trong danh sách các cu?c thi marathon qu?c t? c?a Hi?p h?i Marathon qu?c t? và ???c niêm y?t, thông báo ??n toàn b? v?n ??ng viên c?a hi?p h?i.

Cu?c thi s? ???c t? ch?c vào ngày 31/08/2014, ?i?m xu?t phát t?i công viên Bi?n ?ông, Tp. ?à N?ng. Cu?c thi mang ??n cho các v?n ??ng viên nh?ng tr?i nghi?m m?i khi ch?y qua m?t trong nh?ng con ???ng ??p nh?t Vi?t Nam, v?i phong c?nh bi?n, núi, sông và nh?ng cây c?u ?n t??ng c?a ?à N?ng.

Bên c?nh ngày thi chính, các v?n ??ng viên còn có th? tham gia vào các ho?t ??ng khác di?n ra trong th?i gian này nh? tour du l?ch, h?i ch?, tri?n lãm, gala dinner,… nh?m qu?ng bá du l?ch ?à N?ng và các khu v?c mi?n Trung l?n c?n, ??a ?à N?ng tr? thành thành ph? S? Ki?n – V?n Hóa – Du L?ch hàng ??u khu v?c ?ông Nam Á.

??ng th?i thông qua cu?c thi nh?m kêu g?i m?i ng??i chung tay ??y lùi c?n b?nh ung th? b?ng cách ?ng h? cho Qu? ung th?. Toàn b? s? ti?n quyên góp ???c s? trao cho B?nh vi?n Ung th? ?à N?ng.

Chi Giao


http://www.danangtourism.gov.vn/portal/page/portal/dulich/le_hoi_su_kien?p_pers_id=&p_folder_id=1468715&p_main_news_id=6839731

By adminDN

Leave a Reply