Thu. Sep 28th, 2023

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a Vietnam Central Bank


Ho?t ??ng c?a NHNN chi nhánh các t?nh ??ng Tháp, ?à N?ng


(07/07/2014)

* NHNN chi nhánh thành ph? ?à N?ng
Ngày 02/7/2014, NHNN chi nhánh thành ph? ?à N?ng ?ã ti?p và làm vi?c v?i ?oàn ?BQH và V?n phòng ?BQH t?i ??a ph??ng. Tham d? bu?i ti?p có ông Nguy?n Bá Thanh, Tr??ng Ban N?i chính Trung ??ng; ông Hu?nh Ngh?a – ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Phó Ch? t?ch H?ND thành ph? ?à N?ng, Tr??ng ?oàn ?oàn ?BQH thành ph? ?à N?ng; ông Nguy?n Toàn Th?ng – Phó Th?ng ??c NHNN; ông Võ Minh – Giám ??c NHNN chi nhánh TP ?à N?ng.
Phát bi?u t?i bu?i làm vi?c, ông Nguy?n Bá Thanh ?ánh giá cao nh?ng n? l?c c?a ngành Ngân hàng ?à N?ng trong vi?c thúc ??y tín d?ng ph?c v? phát tri?n kinh t? – xã h?i c?a ??a ph??ng; ??ng th?i ?? ngh?, NHNN chi nhánh tích c?c ch? ??o các TCTD tham gia cho vay v?n ??i v?i các h? dân xây d?ng nhà cho công nhân thuê g?n các khu công nghi?p. ?ây là ho?t ??ng cho vay thi?t th?c, v?a gi?i quy?t ch? ? cho ng??i lao ??ng t?i các khu công nghi?p, v?a giúp các h? dân có ??t tr?ng xây nhà cho thuê ?? t?ng thu nh?p.
Ông Hu?nh Ngh?a – Tr??ng ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i TP. ?à N?ng nh?n xét, ngành Ngân hàng ?ã có nhi?u ?óng góp tích c?c trong vi?c tháo g? khó kh?n, giúp doanh nghi?p ti?p c?n ngu?n v?n vay m?i ?? ti?p t?c ?n ??nh và phát tri?n s?n xu?t, t?o vi?c làm cho ng??i lao ??ng; NHNN chi nhánh c?n t?ng c??ng ki?m tra, ki?m soát ?? gi?m thi?u r?i ro trong ho?t ??ng kinh doanh; ??y m?nh thanh toán không dùng ti?n m?t.
PV Website t?ng h?p

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211761817&_afrLoop=1704853649649400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1bqhrqiih0_1#%40%3F_afrWindowId%3D1bqhrqiih0_1%26_afrLoop%3D1704853649649400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211761817%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1dfzwoj4n7_4


By adminDN

Leave a Reply