Thu. Sep 28th, 2023

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a danang.gov.vnVi?c khai tr??ng tuy?n ???ng bay ??u tiên ?à N?ng – C?n Th? c?a hãng hàng không Vietjet Air ngày 22.7 v?a qua ?ã mang ??n c? h?i phát tri?n du l?ch cho hai vùng ??t là ?BSCL (v?i trên 18 tri?u dân) và mi?n Trung (h?n 14 tri?u dân). ?ây là hai th? tr??ng du l?ch r?t ti?m n?ng, nh?ng l?i ?ang phát tri?n khá khiêm t?n v?i kho?ng 10.000 l??t du khách/ n?m c?a c? hai chi?u vì tr? ng?i l?n nh?t là ?i l?i quá v?t v?.

T? C?n Th? – ?ô th? sông n??c

?à N?ng và C?n Th? có nhi?u nét t??ng ??ng v?i nh?ng b??c phát tri?n m?nh m? v? kinh t?-xã h?i, nh?ng v?a có nh?ng khác bi?t v?n hóa, l?i s?ng, sinh ho?t… ?i?u ?ó ?em ??n s? h?p d?n, thu hút l?n nhau.

C?n Th?, thành ph? th? ph? c?a mi?n Tây Nam b?, ???c m?nh danh là Tây ?ô, n?m v? trí trung tâm khu v?c châu th? ??ng b?ng Sông C?u Long, v?i bán kính 60 km là trung tâm c?a các t?nh V?nh Long, H?u Giang, An Giang Ti?n Giang, Trà Vinh, Sóc Tr?ng và xa h?n là các t?nh B?c Liêu, Cà Mau. C?n Th? là m?t ?ô th? ??c bi?t, m?t “?ô th? mi?n sông n??c” b?i m?ng l??i sông ngòi, kênh r?ch ch?ng ch?t v?i t?ng chi?u dài 1157 km c?a ba con sông chính là sông H?u, sông Cái L?n và sông C?n Th?.

Nhà c? V??n Lan (hay còn g?i là nhà C? Bình Th?y)

N?u ?à N?ng là m?t ?ô th? v?i m?t b? dày l?ch s? oai hùng, nhi?u di tích th?ng c?nh n?i ti?ng và hi?n t?i ?ang có s? b?t phá phát tri?n khá ngo?n m?c theo h??ng hi?n ??i thì C?n Th? dù phát tri?n nhanh chóng nh?ng v?n gi? ???c nh?ng nét v?n hóa truy?n th?ng c?a x? s? mi?t v??n sông n??c, ch?ng khác gì v? ??p thu?n khi?t h?n h?u c?a nh?ng cô gái mi?n Tây “tóc dài, da tr?ng, áo bà ba”

Trong tiê?n tri?nh khai khâ?n vu?ng ?â?t ph??ng Nam cu?a ông cha ta, Câ?n Th? ????c khai pha? muô?n h?n so v??i miê?n trên (?ô?ng Nai – Sa?i Go?n) va? miê?n d???i (Ha? Tiên) vào kho?ng cu?i th? k? 17, ??u th? k? 18. Chính vì v?y, t?i C?n Th? không có nhi?u nh?ng di tích l?ch s? v?n hóa v?t th?, nh?ng ??a ?i?m tham quan du l?ch n?i ti?ng lâu ??i. ?i?m tham quan x?a nh?t là ?ình Bình Th?y, ???c xây d?ng vào gi?a th? k? 19, ngôi nhà c? V??n Lan (hay còn g?i là nhà C? Bình Th?y) ???c xây d?ng ??u cách nay ch?ng h?n 1 th? k?. M?i ?ây, C?n Th? ?ã trùng tu m?t s? di tích nh? khu l?ng m? c? Th? khoa Bùi H?u Ngh?a và xây d?ng m?i khu chùa Trúc Lâm Thi?n Vi?n Ph??ng Nam ???c coi là l?n nh?t khu v?c mi?n Tây Nam b? v?i mong mu?n có m?t ?i?m nh?n cho du l?ch tâm linh.

Ch? n?i Cái R?ng.

Du l?ch C?n Th? nói riêng và mi?n Tây Nam b? nói chung không gì ??c s?c h?n là tr?i nghi?m sông n??c, mi?t v??n và th??ng th?c nh?ng s?n v?t c?a vùng ??t k? thú này. Phiên ch? n?i Cái R?ng vào sáng s?m, n?i mà ng??i ta có th? mua bán t? nh?ng chi?c máy cày, máy ?i to k?nh càng, nh?ng xu?ng trái cây, c? qu?, cho ??n c? nh?ng chi?c vé s? bán d?o trên sông. Khu du l?ch M? Khánh, huy?n Phong ?i?n là m?t ?i?m giúp du khách thu g?n hành trình tham quan mi?t v??n, v??n trái cây, khu nuôi cá s?u, qua c?u kh?, xem h?i ?ua heo, xi?c kh? vui nh?n và có th? tham gia làm “ng??i nông dân th? thi?t” t?i các nhà v??n v?i hình th?c homestay… Khu di tích Giàn G?a t?i ?p Nh?n Khánh, huy?n Phong ?i?n c?ng ?? l?i ?n t??ng v? m?t lo?i cây di s?n Vi?t Nam (???c công nh?n n?m 2013), t? m?t g?c cây ?ã phát tri?n thành hàng ngàn nhánh k?t dính v?i nhau r?ng trên 4000m2. Khi ng?i trên nh?ng con thuy?n nh?, b?i lách trong các kênh r?ch, xuyên qua nh?ng ?ám d?a n??c, l?c bình khách du l?ch s? c?m nh?n, ng?m d?n ??n m?c th?m ??m cái v?n hóa mi?n Tây t? s? yên bình, lý gi?i cho tâm h?n r?ng m? phóng khoáng c?a ng??i mi?n Tây. Ai ?ó trong ?oàn ?ã so sánh m?t cách hài h??c: “vùng ??t mi?n Tây trù phú, ru?ng ??ng cò bay th?ng cánh “làm ch?i, ?n th?t” th? này ch? trách h? có ???c nh?ng ?i?u lý câu hò, bài v?ng c? nghe r?t mênh mang, phóng khoáng , h?n h?u khác h?n nh?ng ?i?u lý, ?i?u hát tu?ng, hát dân ca mi?n Trung nghe c? trúc tr?c tr?c tr?c, lên thác xu?ng gh?nh…” Nét v?n hóa ??c ?áo cu?n hút nh?t ??i v?i nhi?u ng??i chính là ?m th?c ??c ?áo c?a vùng ??ng b?ng Sông C?u Long v?i các lo?i bánh trái, th?y s?n ???c ch? bi?n có v? gi?n ??n, thô m?c nh?ng không kém ph?n tinh t?. Bánh xèo, bánh Tét, bánh C?ng, l?u m?m, v?t n?u chao, ?c n??ng tiêu …s? ?em ??n s? ng?c nhiên ??i v?i r?t nhi?u du khách. Ng??i mi?n Tây m?n khách, v?i n? c??i t??i t?n, gi?ng nói ng?t ngào, ch?t phác có l? c?ng là m?t “s?n ph?m” du l?ch t? nhiên v?y. Ch?a ? ?âu mà các cô gái m?c áo bà ba nhi?u và ??p nh? ? C?n Th?.

??n ?à N?ng – ?ô th? hi?n ??i

Cùng v?i vi?c khai tr??ng tuy?n ???ng bay ?à N?ng – C?n Th?, ?à N?ng ?ã ?em nhi?u s?n ph?m du l?ch c?a mình ??n gi?i thi?u và nhanh chóng thu hút ???c s? quan tâm c?a các ??i tác là Công ty du l?ch t?i vùng ??ng b?ng Sông C?u Long. Theo ghi nh?n c?a chúng tôi, ??i di?n các Công ty du l?ch khu v?c ??ng b?ng Sông C?u Long ?ánh giá r?t cao v? các s?n ph?m du l?ch c?a ?à N?ng v? s? chuyên nghi?p, hi?n ??i, ???c ??u t? sâu, ??c s?c, phong phú. ??n ?à N?ng, du khách có nhi?u ?i?m ??n tham quan, th??ng ngo?n, vui ch?i, nhi?u n?i ngh? d??ng, l?u trú, m?t không gian môi tr??ng c? t? nhiên và xã h?i ??u ?n ??nh, an toàn, s?ch ??p. Các s?n ph?m t? Khu ngh? mát Bà Nà Hills, khu Công viên Châu Á ?ã khánh thành Vòng quay M?t tr?i, các resort… ??ng c?p th? gi?i, các ho?t ??ng t?m bi?n tham quan các b?o tàng, khu di tích l?ch s? v?n hóa, tâm linh… ?ã ???c gi?i thi?u ??n các ??i tác mi?n Tây Nam B?. Không ch? d?ng l?i ? vi?c tham quan du l?ch t?i ?à N?ng, khách có th? ??n các di s?n v?n hóa th? gi?i nh? H?i An, C? ?ô Hu?, Phong Nha –K? Bàng, thánh ??a M? S?n…

T?i bu?i gi?i thi?u qu?ng bá du l?ch ?à N?ng t?i C?n Th?, ông B?y ??ng, Phó Ch? t?ch Hi?p h?i du l?ch ??ng b?ng Sông C?u Long, cho bi?t “dân mi?n Tây thích ?i ch?i l?m, mà ng?i xa xôi, dài ngày, nay có ???ng bay này ch?c ch?n s? có nhi?u ng??i mi?n Tây ??n v?i mi?n Trung”.

Là m?t nhà kinh doanh du l?ch chuyên nghi?p, ông ?oàn H?i ??ng, Giám ??c Công ty Du l?ch Vietravel khu v?c mi?n Tây Nam B?, ?ánh giá cao vi?c m? ???ng bay ?à N?ng – C?n Th?, coi ?ây là b??c ??t phá, mang l?i c? h?i cho ngành du l?ch, d?ch v? phát tri?n trong b?i c?nh có nhi?u khó kh?n. Ông ??ng hy v?ng s? duy trì t?t ???ng bay này và trong t??ng lai có th? thêm t?n su?t bay, ??ng th?i mong mu?n các ??n v? l? hành, khách s?n, nhà hàng, d?ch v?, nhà v?n chuy?n h?p tác ?? ??a ra m?c giá phù h?p nh?t, ??c bi?t vào mùa du l?ch th?p ?i?m. Nhi?u ý ki?n ?? ngh? ?à N?ng và C?n Th? nên là hai ??u m?i quan tr?ng có nhi?m v? liên k?t v?i các t?nh thành b?n trong khu v?c ?? cùng nhau t?o nên nh?ng s?n ph?m phong phú h?p d?n h?n, ?? nhân dân hai khu v?c có d?p ?i tham quan tìm hi?u khám phá l?n nhau.

V?i ch? tr??ng kích c?u n?i ??a, các ??a ph??ng c?ng ?ã ?? ra các chính sách khuy?n mãi, gi?m giá ??i v?i nhi?u s?n ph?m du l?ch d?ch v? trên ??a bàn. C? th?, t? ngày 1-8, ?à N?ng s? có ch??ng trình kích c?u du l?ch n?m 2014, gi?m 10-50% cho các d?ch v?, mua s?m, các ?i?m tham quan du l?ch trên ??a bàn thành ph?, h? tr? 15.000 – 20.000 voucher cho du khách C?n Th? nói riêng, du khách c? n??c nói chung. T??ng t?, các công ty du l?ch t?i ??ng b?ng sông C?u Long c?ng cho bi?t s? có chính sách h? tr? ?? thu hút khách du l?ch t? ?à N?ng và các ??a ph??ng khác ??n v?i các ??a ph??ng này. Nh? v?y không ch? là hai ??a ph??ng C?n Th?-?à N?ng mà chính là s? k?t n?i gi?a hai khu v?c mi?n Trung tây nguyên và ??ng b?ng sông C?u Long.

Ông Nguy?n ??c Tâm, Phó T?ng Giám ??c Vietjet Air h? h?i cho bi?t, sau ngày khai tr??ng tuy?n ???ng bay m?i này, hi?n t?i Vietjet Air ?ã ???c ??t ch? ??n h?t tháng 9 v?i t? l? trên 90% ch? trên các chuy?n bay. V?i nhi?u m?c giá vé phù h?p, nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi hàng n?m, hy v?ng ???ng bay m?i ?à N?ng –C?n Th? do Vietjet Air khai thác ??u tiên này s? ???c duy trì và phát tri?n ?? n?i li?n hai vùng ??t giàu ti?m n?ng.

LÊ HOA


http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=63026598

By adminDN

Leave a Reply