Thu. Sep 28th, 2023

Theo nguồn tin trên trang mạng của ??i h?c ?à N?ng


(06-10-2014)


??i h?c ?à N?ng (?H?N) thông báo v?i toàn th? cán b?, gi?ng viên ?H?N v? ch??ng trình h?c b?ng ti?n s? t?i Áo c?a B? Khoa h?c và Nghiên c?u Áo chuyên ngành Khoa h?c K? thu?t dành cho ?ng viên Vi?t Nam n?m 2015, n?i dung c? th? nh? sau:
1. ??i t??ng và ?i?u ki?n tham gia:
?ng viên là cán b?, gi?ng viên thu?c các l?nh v?c Khoa h?c t? nhiên, K? thu?t, Kinh t?, Y d??c có nguy?n v?ng theo h?c Ti?n s? t?i Áo;
?ng viên ph?i nh?n ???c th? ch?p nh?n v?i vai trò là gi?ng viên h??ng d?n t? các giáo s? thu?c các tr??ng ??i h?c Áo.
2. H? s? bao g?m:
– Lý l?ch b?n thân, b?n ?? xu?t nghiên c?u và th? ch?p nh?n c?a giáo s? t? tr??ng ??i h?c Áo.
3. Kinh phí: ?ng viên trúng tuy?n s? ???c ?ài th? chi phí bao g?m:
– ??i v?i ch??ng trình ti?n s? t?i Áo:
+ Tr? c?p ?n ?, b?o hi?m h?ng tháng (t?i ?a 3 n?m): 1.100 Euro/ tháng;
+ N?u ?ng viên ??a ng??i thân ?i cùng s? ph?i t? chi tr? 5000 Euro ?? nh?n gi?y phép c? trú cho ng??i thân ?ó;
??i v?i ch??ng trình Sandwich: Tr? c?p ?n ?, b?o hi?m h?ng tháng (t?i ?a 12 tháng): 1.300 Euro/ tháng
??i v?i ch??ng trình sau Ti?n s?: Tr? c?p ?n ?, b?o hi?m h?ng tháng (3-9 tháng): 1.300 Euro/ tháng
4. Th?i h?n n?p h? s?: 31/10/2014
5. ?ng viên vui lòng g?i h? s? ??n 2 ??a ch? sau:
– ?i?u Ph?i viên Hi?p h?i ASEA-UNINET t?i Vi?t Nam:
PGS.TS. Mai Thanh Tùng
Phó Tr??ng Ban H?p tác Qu?c t?, ??i h?c Bách Khoa Hà N?i
S? 1, ???ng ??i C? Vi?t, Hà N?i, Vi?t Nam
S? ?T: +84 4 38693796
Fax: +84 4 38696720
Email: tung.maithanh@husst.edu.vn
G?i h? s? ??n ??a ch? email office@asea-uninet.org v?i tiêu ??: Scholarship Vietnam 2015: “Tên c?a ?ng viên”
Xem thông tin chi ti?t t?i ?ây

http://www.udn.vn/posts/view/1487/59


By adminDN

Leave a Reply