Fri. Jun 9th, 2023

Theo nguồn tin trên trang mạng của Da Nang City


Ngày 24-10, Phó Ch? t?ch UBND thành ph? Nguy?n Ng?c Tu?n ch? trì bu?i ti?p ông Laurent Mercat, Ch? t?ch kiêm T?ng giám ??c Smoove – công ty hàng ??u c?a Pháp chuyên v? thi?t k?, s?n xu?t, l?p ??t và cung c?p h? th?ng xe ??p công c?ng (X?CC) nhân chuy?n công tác c?a ông t?i châu Á. Cùng tham d? bu?i ti?p có tùy viên th??ng m?i c?a ??i s? quán Pháp t?i Vi?t Nam.

H? th?ng xe ??p công c?ng do Smoove cung c?p và v?n hành t?i TP Batumi (Georgia)


Ông Laurent Mercat ?ã gi?i thi?u h? th?ng X?CC và nh?ng công ngh? liên quan mà Smoove ?ang cung c?p. Xe ??p Smoove ???c thi?t k? và ch? t?o dành riêng cho các h? th?ng X?CC, có ?? b?n cao, ?áp ?ng yêu c?u khai thác trong môi tr??ng kh?c nghi?t, s? d?ng v?i t?n su?t cao. Xe có tính an toàn cao nh? h? th?ng khóa tiên ti?n (b?ng sáng ch? Smoove), h?n ch? kh? n?ng m?t c?p t?i tr?m xe và ngoài tr?m xe. Ông cho bi?t X?CC th??ng ???c s? d?ng nh? là hình th?c trung chuy?n ?? t?ng tính k?t n?i v?i các ph??ng ti?n giao thông công c?ng (GTCC), ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u di chuy?n ng?n c?a khách du l?ch. ?? khuy?n khích s? d?ng, h? th?ng X?CC th??ng ???c cung c?p g?n nh? mi?n phí ??i v?i ch?ng ng?n (30-45 phút ??u tiên) nh? là hình th?c thay th? cho xe g?n ??ng c? nh?m gi?m t?c ngh?n, ô nhi?m khí th?i và ti?ng ?n trong ?ô th?. Ông Laurent Mercat bày t? mong mu?n ???c thành ph? chia s? thông tin v? ??nh h??ng phát tri?n GTCC c?a ?à N?ng, ??ng th?i cho bi?t Smoove luôn s?n sàng h? tr? và h?p tác ?? tri?n khai h? th?ng X?CC t?i ph?.

Phó Ch? t?ch UBND TP Nguy?n Ng?c Tu?n cho hay, Th? t??ng Chính ph? và B? GTVT Vi?t Nam ?ã có ch? tr??ng ki?n toàn h? th?ng v?n t?i công c?ng, trong ?ó có ?? án thí ?i?m s? d?ng X?CC trong khu v?c trung tâm thu?c 5 thành ph? l?n c?a Vi?t Nam, trong ?ó có ?à N?ng. V?i ??nh h??ng phát tri?n du l?ch tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n, h?n 3,3 tri?u l??t khách ?ã ??n ?à N?ng, bao g?m g?n 800,000 l??t khách qu?c t? trong n?m 2013. Th?c t? cho th?y du khách n??c ngoài r?t quan tâm ??n vi?c s? d?ng xe máy và xe ??p làm ph??ng ti?n ?i l?i, tuy nhiên xe máy yêu c?u ng??i ?i?u khi?n ph?i có b?ng lái. Do v?y, thành ph? r?t h??ng ?ng ch? tr??ng c?a CP v? tri?n khai ?? án thí ?i?m s? d?ng X?CC và s? thuê t? v?n ?? xây d?ng ?? án trong n?m 2015. Ông cho bi?t thêm, ?? tri?n khai ?? án thí ?i?m nêu trên, thành ph? c?ng s? ph?i tính ??n ph??ng án liên k?t v?i H?i An ?? có tính kh? thi cao h?n. Phó Ch? t?ch TP ?ã yêu c?u S? GTVT l?u ý Công ty Smoove trong quá trình l?a ch?n nhà cung ?ng cung c?p d?ch v? cho thành ph? sau khi ??n v? t? v?n ?ã xây d?ng xong ?? án; ??ng th?i liên h? ch?t ch? và cung c?p nh?ng thông tin quy ho?ch c?n thi?t c?a thành ph? cho Smoove tham kh?o.

???c bi?t, t? n?m 2008 ??n nay, Smoove ?ã cung c?p và v?n hành h? th?ng X?CC t?i 11 thành ph? c?a Pháp và 5 thành ph? khác ? châu Âu. Trong n?m 2014, Smoove ?ang tri?n khai h? th?ng X?CC thí ?i?m cho các thành ph? c?a châu Á nh? Penang (Malaysia), Bangkok (Thái Lan)… Tính ??n gi?a n?m 2014, ?ã có trên 600 thành ph? trên toàn th? gi?i tri?n khai ch??ng trình X?CC. Tính trung bình trên toàn c?u, c? m?i 2 n?m, s? l??ng xe ??p trong các ch??ng trình X?CC l?i t?ng g?p ?ôi.

QU?NH ?AN


http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=68639876

By adminDN

Leave a Reply