Thu. Sep 28th, 2023

Theo nguồn tin trên trang mạng của Da Nang City


23/12/2014)
Ngày 22/12/2014, Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam (NHNN) ?ã có Quy?t ??nh s? 9534/NHNN-TTGSNH v? vi?c ch?p thu?n thay ??i ??a ?i?m ??t tr? s? Chi nhánh ?à N?ng c?a Công ty Cho thuê tài chính trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên Ngân hàng TMCP ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam (Công ty CTTC BIDV).
Theo ?ó, NHNN ch?p thu?n vi?c Công ty CTTC BIDV chuy?n ??a ?i?m ??t tr? s? Chi nhánh ?à N?ng t? 122 Hàm Nghi, ph??ng Th?c Gián, qu?n Thanh Khê, thành ph? ?à N?ng sang ??a ?i?m m?i t?i T?ng 5 tòa nhà B?u ?i?n, thành ph? ?à N?ng, s? 155 Nguy?n V?n Linh, qu?n Thanh Khê, thành ph? ?à N?ng.

Công ty CTTC BIDV có trách nhi?m: (i) Th?c hi?n các th? t?c quy ??nh t?i Kho?n 4 ?i?u 29 Lu?t Các T? ch?c tín d?ng s? 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; (ii) ??m b?o có h? th?ng công ngh? thông tin ?áp ?ng yêu c?u qu?n lý và ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n, ?i?u ki?n v? an toán kho qu?, phòng ch?ng cháy n? tr??c khi tri?n khai ho?t ??ng t?i tr? s? chi nhánh m?i ?ã ???c ch?p thu?n.

Ph??ng Linh


http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211771356&_afrLoop=2760045639172600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17ujfo1pic_126#%40%3F_afrWindowId%3D17ujfo1pic_126%26_afrLoop%3D2760045639172600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211771356%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1b75m7h82s_4


By adminDN

Leave a Reply