Mon. Sep 25th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng của Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa gửi thư cho Giám đốc Quốc gia Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam đồng ý tham gia chương trình “Thành phố Xanh quốc tế 2017-2018” do tổ chức này đề nghị vào tháng 8-2016.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Đà Nẵng đang triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” đến năm 2020. Việc tham gia chương trình “Thành phố Xanh quốc tế 2017-2018” nhằm cắt giảm khí thải nhà kính trong hoạt động vận tải phù hợp với chủ trương và định hướng của thành phố. Vì vậy, thành phố mong đợi sự hỗ trợ của Tổ chức WWF Việt Nam trong quá trình đăng ký tham gia Chương trình và trong giai đoạn thực hiện năm 2017 – 2018.

HIỀN TRANG
http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=95018524&p_year_sel=

By adminDN

Leave a Reply