Thu. Sep 28th, 2023


Theo nguồn tin trên trang mạng youtube.com của New China TV

15/10/2017China opens a new consulate general in Vietnam’s Da Nang. The city will host this year’s APEC summit in November.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

By adminDN