Ph?u thu?t tái t?o b? ph?n sinh d?c mi?n phí cho 12 tr? em

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a Da Nang City


Sáng 17-6, t?i B?nh vi?n Ph? s?n-Nhi TP ?à N?ng, Qu? phòng ch?ng th??ng vong Châu Á và ch??ng trình “Thi?n Nhân và nh?ng ng??i b?n” cho bi?t, b?t ??u t? ngày hôm nay s? chính th?c ti?n hành ph?u thu?t, tái t?o b? ph?n sinh d?c mi?n phí cho 12 tr? em nghèo t?i khu v?c mi?n Trung.

Ông Greig Craft, Ch? t?ch Qu? phòng ch?ng th??ng vong Châu Á t?ng
B?nh vi?n Ph? s?n-Nhi TP ?à N?ng các thi?t b? y t? ph?c v? cho vi?c th?u thu?t.


Theo ?ó, 12 tr? nh? s? ???c ??i ng? bác s? n?i ti?ng Châu Âu ??n t? Ý tr?c ti?p ph?u thu?t. Ngoài vi?c, ph?u thu?t, tái t?o b? ph?n sinh d?c mi?n phí cho tr? em các bác s? n?i ti?ng ??n t? Châu Âu s? chuy?n giao công ngh? và k? thu?t m? ??nh cao này cho các bác s? B?nh vi?n Ph? s?n -Nhi TP ?à N?ng. ???c bi?t, Ch??ng trình “Thi?n Nhân và nh?ng ng??i b?n” v?i các chuyên gia, bác s? ??n t? M? và Ý ?ã ti?n hành ph?u thu?t, tái t?o b? ph?n sinh d?c mi?n phí cho 74 tr? em Vi?t Nam có hoàn c?nh khó kh?n.

Cùng ngày, Ông Greig Craft, Ch? t?ch Qu? phòng ch?ng th??ng vong Châu Á ?ã tài tr? m?t b? d?ng c? ph?u thu?t bao g?m: ?ng soi bàng quang ni?u ??o nhi, k?p g?p d? v?t và k?p sinh thi?t có t?ng giá tr? h?n 9.000 USD cho B?nh vi?n Ph? s?n – Nhi TP ?à N?ng.

Ông Greig Craft, Ch? t?ch Qu? phòng ch?ng th??ng vong Châu Á cho bi?t, ch??ng trình ph?u thu?t, tái t?o b? ph?n sinh d?c mi?n phí cho tr? Vi?t Nam b?t ??u t? m?t s? ki?n gây chú ý trong d? lu?n vào n?m 2006. Khi ?ó bé Thi?n Nhân b? b? r?i ngay trong r?ng sau khi v?a ???c sinh ra. Bé Thi?n Nhân b? thú hoang t?n công làm m?t b? ph?n sinh d?c và chân ph?i.

LÊ NHÂN


http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=61087830&p_year_sel=

Leave a comment