Th? M?i H?i Thân H?u Qu?ng ?à Mi?n ?ông B?c Hoa K? ?ón M?ng L? T? ?n ( ThanksGiving) 2014 & ??i H?i Th??ng Niên

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a H?i Thân H?u Qu?ng ?à Mi?n ?ông B?c Hoa K?


Trân tr?ng kính m?i toàn th? h?i viên h?i THÂN H?U QU?NG ?À MI?N ?ÔNG B?C HOA K? ??n tham d? ??i h?i th??ng niên ???c t? ch?c vào:

Ngày : Ch? Nh?t 09 tháng 11 n?m 2014 lúc 11:30 gi? tr?a
T?i : HARVEST MOON Restaurant
7260 ARLINGTON BLVD, FALLS CHURCH, VA 22042

Sau bu?i h?p, kính m?i quý h?i viên ? l?i dùng c?m tr?a do h?i kho?n ?ãi v?i các món ?n ngon do ??u b?p n?i danh nhà hàng Harvest Moon s?a
so?n ?? chúng ta có c? h?i hàn huyên thân m?t , bàn v? các ho?t ??ng c?a h?i trong t??ng lai và ?ón m?ng L? T? ?n ( ThanksGiving) 2014
và th??ng th?c ch??ng trình v?n ngh?” cây nhà lá v??n” ??m ?à h??ng v? Qu?ng ?à .

**?? ti?n vi?c s?p x?p ch? ng?i, xin quí h?i viên cho bi?t tru?c s? ng??i tham d? b?ng cách g?i h?i báo ph?n gi?y n?y v? ??a ch? c?a h?i ho?c g?i
m?t trong các s? ?i?n tho?i sau:

Lê T?ng M?ng Hoa- VA (703) 354-0051
Nguy?n Ngô Qu?c Khánh (703) 928-4045
Bùi Kim H?nh- MD (301) 646-2984

Xin phúc ?áp tr??c ngày 30 tháng 10 n?m nay
Trân tr?ng kính m?i

LÊ H?U EM
Ch? T?ch
VA, OCT 19, 2014Leave a comment