Ch?p Thu?n Thay ??i ??a ?i?m ??t Tr? S? Chi Nhánh ?à N?ng C?a Công Ty CTTC BIDV

Theo nguồn tin trên trang mạng của Da Nang City 23/12/2014) Ngày 22/12/2014, Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam (NHNN) ?ã có Quy?t ??nh s? 9534/NHNN-TTGSNH v? vi?c ch?p thu?n thay ??i ??a ?i?m ??t tr? s? Chi nhánh ?à N?ng c?a Công ty Cho thuê tài chính trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên …