Khai tr??ng Sun Wheel – vòng quay cao th? 4 th? gi?i

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a danang.gov.vnNgày 18-7, Vòng quay M?t tr?i – Sun Wheel, h?ng m?c ??u tiên c?a Công Viên Châu Á chính th?c ?i vào ho?t ??ng. Vòng quay có chi?u cao 115m, l?n th? 4 trên th? gi?i. Vòng quay ??t v?n t?c 15 phút/ 1 vòng và có th? ch? ???c t?i ?a 384 hành khách m?i l??t v?i 64 cabin.

???c kh?i công vào tháng 10/2013, “Vòng quay m?t tr?i – Sun Wheel” ???c các chuyên gia công ngh? hàng ??u th? gi?i ??n t? ??c, Nh?t, Thái Lan cùng các k? s? và công nhân Vi?t Nam th?c hi?n. V?i vòng quay m?t tr?i, du khách có th? ng?m toàn c?nh ?à N?ng lung linh v? ?êm hay huy?n ?o d??i ánh hoàng hôn, du khách c?ng s? ???c chiêm ng??ng b?c t??ng Ph?t Di L?c cao t?i 4,7m, n?ng 20 t?n ???c các nhà ?iêu kh?c ?úc t? ?á nguyên kh?i.

Công viên Châu Á ???c thi?t k? b?i Ki?n trúc s? l?ng danh Bill Bensley (4 n?m li?n vào top 5 KTS n?i ti?ng nh?t trên th? gi?i) thu?c t?p ?oàn t? v?n Bensley Design Studios. Công viên có t?ng di?n tích quy ho?ch 880.082m2.

Giai ?o?n 2 là khu Công viên V?n hóa mô ph?ng ki?n trúc và v?n hóa c?a 9 Qu?c gia Châu Á, h?a h?n là khu tham quan du l?ch hàng ??u t?i khu v?c Châu Á c?ng nh? Vi?t Nam. Giai ?o?n 1 bao g?m “Vòng quay M?t Tr?i – Sun Wheel” và khu công viên vui ch?i gi?i trí v?i h?n 60 trò ch?i m?i l?, h?p d?n ???c s?n xu?t t?i M?. T?ng giá tr? ??u t? giai ?o?n này kho?ng 4000 t? ??ng và s? hoàn thi?n vào cu?i 2015.

Nhân d?p khai tr??ng, Công Viên Châu Á áp d?ng m?c vé khuy?n mãi 50,000 VN? /1 l??t cho tr? em ho?c ng??i l?n (tr? d??i 1m ???c mi?n phí). Ch??ng trình khuy?n mãi áp d?ng t? 18/7 ??n h?t 31/12/2014. Th?i gian m? c?a hàng ngày t? 17h00 ??n 23h00.

NG?C TH?Y


http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/tin_tuc?p_pers_id=42058&p_folder_id=&p_main_news_id=62561995

Leave a comment