Da Nang Hosts Viet Nam–Japan Culture and Food Festival

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a Da Nang City The Vice Chairman of the Da Nang People’s Committee, Mr. Phung Tan Viet, recently met with the Consul General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh City, Dr. Hans Dieter Stell. Mr. Viet said that he hoped that the Consul General would…

Khai tr??ng Sun Wheel – vòng quay cao th? 4 th? gi?i

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a danang.gov.vn Ngày 18-7, Vòng quay M?t tr?i – Sun Wheel, h?ng m?c ??u tiên c?a Công Viên Châu Á chính th?c ?i vào ho?t ??ng. Vòng quay có chi?u cao 115m, l?n th? 4 trên th? gi?i. Vòng quay ??t v?n t?c 15 phút/ 1 vòng và có…

?oàn Nhà Báo Qu?c T? Kh?o Sát Du L?ch ?à N?ng

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a danangtourism.gov.vn Chi?u 12-7, ?oàn Presstrip g?m 22 nhà báo qu?c t? (trong ?ó có ??i di?n các hãng truy?n thông l?n nh? CNN, NHK… và c? quan báo chí t? m?t s? th? tr??ng tr?ng ?i?m và ti?m n?ng c?a du l?ch Vi?t Nam nh? Nh?t B?n, Hàn…

Viet Nam’s Highest Sky Bar Opens in Da Nang

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a Da Nang City The Sun Group recently inaugurated SKY36, the highest sky bar of Viet Nam, located on the 35th and 36th floors and rooftop of Novotel Premier Han River Hotel. The grand opening for SKY36 was fascinating with an awesome party and the presence of well known…

Ho?t ??ng C?a NHNN Chi Nhánh T?nh ?à N?ng

Theo ngu?n tin trên trang m?ng c?a Vietnam Central Bank Ho?t ??ng c?a NHNN chi nhánh các t?nh ??ng Tháp, ?à N?ng (07/07/2014) * NHNN chi nhánh thành ph? ?à N?ng Ngày 02/7/2014, NHNN chi nhánh thành ph? ?à N?ng ?ã ti?p và làm vi?c v?i ?oàn ?BQH và V?n phòng ?BQH t?i ??a ph??ng….